Privatlivspolitik For Mejeriforeningens webshop

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Mejeriforeningen (samlet betegnet ”Mejerifor- eningen”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Mejeriforenin- gens virksomhed.

1. Om Mejeriforeningen

Mejeriforeningen er en brancheorganisation for de danske mejerier - www.mejeri.dk.

I forbindelse med driften af Mejeriforeningens webshop indsamler og behandler Mejeriforeningen personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Mejeriforeningen er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Mejeriforeningens behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Mejeriforeningen

Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Telefon: 87 31 20 10
E-mail: jher@mejeri.dk

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privat- livspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du køber varer på Mejeriforeningens webshop, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos Mejeriforeningen.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Mejeriforeningen vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit køb på Mejeriforeningens webshop.

Mejeriforeningen indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit køb på Mejeriforeningens webshop. Mejeriforeningen indsamler og behandler således ikke følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre som led i dit køb på Mejeriernes webshop.

Mejeriforeningen vil i forbindelse med dit køb på Mejeriforeningens webshop typisk indsamle følgende oplysninger:

Kundeoplysninger: Oplysninger, som du giver os, når du gennemfører et køb på Mejeriforeningens webshop, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt op- lysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit køb på Mejeriforeningens webshop.

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og i mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed kan vi også indsamle et unik identifikationsnummer tildelt din enhed.

5. Brug af dine personoplysninger

Mejeriforeningen behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor.

Mejeriforeningen behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit køb på Mejeriforeningens webshop eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.
Mejeriforeningen anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Mejeriforeningen behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din medlemsaftale med Mejeriforeningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til Mejeriforeningens legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Mejeriforeningen er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

7. Deling af personoplysninger

Mejeriforeningen videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forbindelse med dit køb på Mejeriforeningens webshop, herunder for at kunne levere dine varer til dig fx videregives navn- og adresseoplysninger til GLS for at Mejeriforeningen rent praktisk kan distribuere sine varer til webshoppens kunder.

Mejeriforeningen kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

Mejeriforeningen tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af per- sonoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Mejeriforeningen videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nød- vendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Mejeriforeningen overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Mejeriforeningens politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikker- hedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Mejeriforeningen er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på mf_shop@mejeri.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Mejeriforeningens behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K E-mail:
dt@datatilsynet.dk

10. Opdateringer

Mejeriforeningen evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.